Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Bevezető

 

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a fotocom.hu kapcsolat felvételi űrlap személyes adatkezelésére vonatkozik.

 

 

 

Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki adatainak önkéntes megadásával igénybe vette a kapcsolat felvételi szolgáltatást.

 

 

 

A jelen Adatkezelés Tájékoztató megismerése után a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a fotocom.hu ezen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 

 

 

 

 

Adatkezelés elvei

 

 

 

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a fotocom.hu a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

 

 

 

A fotocom.hu kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a hozzájárulását adta.

 

 

 

A fotocom.hu annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

 

 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 

 

 

 

Adatkezelés célja

 

 

 

A fotocom.hu kapcsolat felvételi szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének célja a Felhasználó megkeresése fotózással kapcsolatban.

 

 

 

 

 

Adatkezelés jogalapja

 

 

 

A személyes adatok felvétele és kezelése a kapcsolat felvételi szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a kapcsolat felvételi űrlap kitöltésének alkalmával, a jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

 

 

 

 

 

Kezelt adatok köre

 

 

 

A fotocom.hu kapcsolat felvételi szolgáltatása kizárólag önkéntesen vehető igénybe, amely során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

 

 

 

A fotocom.hu a kapcsolat felvételi szolgáltatás során kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, és reklámszabályok, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§- a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény határozzák meg. A fotocom.hu a kapcsolat felvételi szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a Felhasználó nevét, telefonszámát, hozzájáruló nyilatkozatát, és e-mail címét valamint a feliratkozás dátumát kezeli. A szolgáltatás igénybe vétele során nem történik ún. cookie-k (sütik, azaz adatcsomagok) elhelyezése.

 

 

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

 

 

A fotocom.hu a kapcsolat felvételi szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 

 

 

 

Adatkezelés időtartama

 

 

 

A fotocom.hu a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó kapcsolat felvételi szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatait.

 

 

 

A fotocom.hu a kapcsolat felvételi szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján törli, az adatkezelést megszünteti.

 

 

 

A fotocom.hu kapcsolat felvételi szolgáltatásáról e-mailben bármikor lehetőség van leiratkozni, mely az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül, így a fotocom.hu a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a kapcsolat felvétel céljából korábban megadott felhasználói személyes adatokat. A hozzájárulás visszavonását követően a kapcsolat felvételi szolgáltatás nem vehető igénybe.

 

 

 

 

 

Adattovábbítás

 

 

 

A fotocom.hu a kapcsolat felvételi szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a fotocom.hu rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

 

 

 

 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

 


1. Adatok törlése, zárolása

 

 

 

A Felhasználó bármikor kérelmezheti személyes adatainak törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását.

 

 

 

A fotocom.hu törli a Felhasználó kapcsolat felvételi szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

 

 

2. Tájékoztatás

 

 

 

A Felhasználó bármikor jogosult a fotocom.hu-tól tájékoztatást kérni a kapcsolat felvételi szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó kérelmére a fotocom.hu tájékoztatást ad a kapcsolat felvételi szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A fotocom.hu a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

 

 

 

3. Jogorvoslat

 

Ha a Felhasználó (vagy érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

 

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Honlap: www.naih.hu

 

Telefon: +36-1-3911400

 

 

 

/